Verse 1

I wonder if I’m being real
Tôi tự hỏi nếu tôi thật sự tồn tại
Do I speak my truth or do I filter how I feel?
Thì tôi có nói ra sự thật hay bộc lộ cảm xúc của mình không?
I wonder, wouldn’t it be nice
Tôi tự hỏi, không phải sẽ rất tuyệt sao
To live inside a world that isn’t black and white?
Khi sống trong một thế giới không chỉ có hai màu trắng và đen?
I wonder what it’s like to be my friends
Tôi tự hỏi sẽ như thế nào nếu trở thành bạn của tôi
Hope that they don’t think I’ll forget about them
Hy vọng rằng họ không nghĩ rằng tôi đã quên họ
I wonder, I wonder
Tôi tự hỏi, tự hỏi rằng

Chorus

Right before I close my eyes
Ngay trước khi nhắm đôi mi lại
The only thing that’s on my mind
Điều duy nhất hiện trong tâm trí tôi
Been dreamin’ that you feel it too
Mơ ước rằng em cũng cảm nhận được điều đó
I wonder what it’s like to be loved by you, yeah
Tôi tự hỏi rằng nếu có được tình yêu của em thì sẽ có cảm giác như thế nào
I wonder what it’s like
Tôi tự hỏi nó sẽ ra sao
I wonder what it’s like to be loved by
Tôi tự hỏi sẽ ra sao nếu được yêu

Verse 2

I wonder why I’m so afraid
Tôi tự hỏi rằng tại sao tôi lại lo sợ
Of saying something wrong, I never said I was a saint
Sợ nói sai điều gì và tôi cũng chẳng nói mình là một vị thánh
I wonder, when I cry into my hands
Tôi tự hỏi, khi tôi khóc trong vòng tay mình
I’m conditioned to feel like it makes me less of a man
Tôi cảm tưởng như mình trở nên yếu đuối hơn
And I wonder if someday you’ll be by my side
Và tôi tự hỏi nếu có em ở bên cạnh mình
And tell me that the world will end up alright
Và cho tôi biết thế giới sẽ bình yên
I wonder, I wonder
Tôi tự hỏi, tự hỏi rằng

Chorus

Right before I close my eyes
Ngay trước khi nhắm đôi mi lại
The only thing that’s on my mind
Điều duy nhất hiện trong tâm trí tôi
Been dreamin’ that you feel it too
Mơ ước rằng em cũng cảm nhận được điều đó
I wonder what it’s like to be loved by you, yeah
Tôi tự hỏi rằng nếu có được tình yêu của em thì sẽ có cảm giác như thế nào
I wonder what it’s like
Tôi tự hỏi nó sẽ ra sao
I wonder what it’s like to be loved by
Tôi tự hỏi sẽ ra sao nếu được em yêu

Bridge

I wonder what it’s like to be loved by you, yeah
Tôi tự hỏi sẽ ra sao nếu được em yêu
I wonder what it’s like to be loved by you
Tôi tự hỏi sẽ ra sao nếu được em yêu
I wonder what it’s like to be loved by—
Tôi tự hỏi sẽ ra sao nếu được yêu

Outro

Right before I close my eyes
Ngay trước khi nhắm đôi mi lại
The only thing that’s on my mind
Điều duy nhất hiện trong tâm trí tôi
Been dreamin’ that you feel it too
Mơ ước rằng em cũng cảm nhận được điều đó
I wonder what it’s like to be loved by you
Tôi tự hỏi rằng nếu có được tình yêu của em thì sẽ có cảm giác như thế nào