Chorus

I’m not your friend or anything
Em chẳng phải bạn anh hay là gì của anh cả
Damn, you think that you’re the man
Anh nghĩ anh chính là người đàn ông
I think, therefore, I am
Vậy nên, em nghĩ rằng

I’m not your friend or anything
Em chẳng phải bạn anh hay là gì của anh cả
Damn, you think that you’re the man
Anh nghĩ anh chính là người đàn ông
I think, therefore, I am
Vậy nên, em nghĩ rằng

Verse 1

Stop, what the hell are you talking about? Ha
Dừng lại, anh đang nói về cái quái gì vậy? Ha
Get my pretty name out of your mouth
Xóa bỏ cái tên xinh đẹp của em ra khỏi miệng anh đi
We are not the same with or without
Chúng ta không hề giống nhau dù cho có hay không

Don’t talk ’bout me like how you might know how I feel
Đừng nói về em như thể anh có thể biết cách em cảm nhận như thế nào
Top of the world, but your world isn’t real
Trên đỉnh của thế giới, nhưng thế giới của anh không có thực
Your world’s an ideal
Thế giới của anh thật là lý tưởng

Pre-Chorus

So go have fun
Vậy nên hãy tận hưởng đi nhé
I really couldn’t care less
Em thực sự không thể quan tâm ít hơn
And you can give them my best, but just know
Và anh có thể trao cho chúng những thứ tốt nhất của em, nhưng chỉ cần biết

  Lời dịch bài hát More Than My Hometown - Morgan Wallen

Chorus

I’m not your friend or anything
Em chẳng phải bạn anh hay là gì của anh cả
Damn, you think that you’re the man
Anh nghĩ anh chính là người đàn ông
I think, therefore, I am
Vậy nên, em nghĩ rằng

I’m not your friend or anything
Em chẳng phải bạn anh hay là gì của anh cả
Damn, you think that you’re the man
Anh nghĩ anh chính là người đàn ông
I think, therefore, I am
Vậy nên, em nghĩ rằng

Verse 2

I don’t want press to put your name next to mine
Em không muốn máy in đặt tên anh bên cạnh tên của em
We’re on different lines, so I
Chúng ta ở những dòng khác nhau, nên em
Wanna be nice enough, they don’t call my bluff
Muốn đủ dễ chịu, chúng không lật tẩy em
‘Cause I hate to find
vì em ghét phải tìm kiếm

Articles, articles, articles
Những bài báo
Rather you remain unremarkable (Got a lotta)
Thà rằng anh vẫn cứ tầm thường

Interviews, interviews, interviews
Những cuộc phỏng vấn
When they say your name, I just act confused
Khi họ nói tên anh, em chỉ thấy bối rối

Pre-Chorus

So go have fun
Vậy nên hãy tận hưởng đi nhé
I really couldn’t care less
Em thực sự không thể quan tâm ít hơn
And you can give them my best, but just know
Và anh có thể trao cho chúng những thứ tốt nhất của em, nhưng chỉ cần biết

Chorus

I’m not your friend or anything
Em chẳng phải bạn anh hay là gì của anh cả
Damn, you think that you’re the man
Anh nghĩ anh chính là người đàn ông
I think, therefore, I am
Vậy nên, em nghĩ rằng

  Lời bài hát Memories - Maroon 5

I’m not your friend or anything
Em chẳng phải bạn anh hay là gì của anh cả
Damn, you think that you’re the man
Anh nghĩ anh chính là người đàn ông
I think, therefore, I am
Vậy nên, em nghĩ rằng

Bridge

I’m sorry
Em xin lỗi
I don’t think I caught your name
Em không nghĩ em đã nhận ra tên anh
I’m sorry
Em xin lỗi
I don’t think I caught your name
Em không nghĩ em đã nhận ra tên anh

Chorus

I’m not your friend or anything
Em chẳng phải bạn anh hay là gì của anh cả
Damn, you think that you’re the man
Anh nghĩ anh chính là người đàn ông
I think, therefore, I am
Vậy nên, em nghĩ rằng

I’m not your friend or anything
Em chẳng phải bạn anh hay là gì của anh cả
Damn, you think that you’re the man
Anh nghĩ anh chính là người đàn ông
I think, therefore, I am
Vậy nên, em nghĩ rằng