I don’t care, if you’re here
Em chẳng quan tâm nếu anh ở đây
Or, if you’re not alone
hay nếu anh không cô đơn đâu
I don’t care, it’s been too long
Em không quan tâm, đã quá lâu rồi
It’s kinda like we didn’t happen
Tưởng chừng như chuyện đó chưa xảy ra
The way that your lips move
Cách đôi môi anh di chuyển
The way you whisper slow
Cách anh thì thầm thật chậm
I don’t care, it’s good, it’s gone (uh)
Em không quan tâm, thật tốt khi mọi chuyện kết thúc

I said, I won’t lose control, I don’t want it (ooh)
Ừm, em nói rằng em sẽ không mất kiểm soát đâu em không muốn như thế
I said, I won’t get too close but I can’t stop it
Em nói em sẽ không đến quá gần, nhưng em không ngừng lại được

Oh, no, there you go, making me a liar
Ôi không, anh lại đến nữa rồi. Anh khiến em trở thành một kẻ dối trá
Got me begging you for more
Anh cầu xin xem ở lại với anh thêm chút nữa
Oh, no, there I go, startin’ up a fire, oh, no, no (oh, no)
Ôi không, lại nữa rồi. Bắt đầu một lửa tình đắm say
Oh, no, there you go, you’re making me a liar, I kinda like it though
Ôi không, anh lại đến rồi. Khiến em thành một kẻ nói dối. Dù em rất thích
Oh, no, there I go, startin’ up a fire, oh, no, no (ooh)
Ôi không, lại nữa rồi. Bắt đầu một lửa tình đắm say

  Lời bài hát Memories - Maroon 5

They’re watching, I feel it (hey)
Họ đang quan sát mình, em cảm nhận như thế
I know I shouldn’t stay (yeah, yeah)
Em biết em không nên ở lại
I picture your hands on me
Em thấy đôi bàn tay của anh trên người em
I think I wanna let it happen
Em nghĩ mình muốn để như vậy

But what if, you kiss me? (Yeah)
Nhưng nếu anh hôn em thì sao?
And what if, I like it?
Và nếu em thích như vậy thì sao?
And no one sees it
Và chẳng ai nhìn thấy cả

I said, I won’t lose control, I don’t want it (ooh)
Ừm, em nói rằng em sẽ không mất kiểm soát đâu em không muốn như thế
I said, I won’t get too close but I can’t stop it
Em nói em sẽ không đến quá gần, nhưng em không ngừng lại được

Oh, no, there you go, making me a liar
Ôi không, anh lại đến nữa rồi. Anh khiến em trở thành một kẻ dối trá
Got me begging you for more
Anh cầu xin xem ở lại với anh thêm chút nữa
Oh, no, there I go, startin’ up a fire, oh, no, no (oh, no)
Ôi không, lại nữa rồi. Bắt đầu một lửa tình đắm say
Oh, no, there you go, you’re making me a liar, I kinda like it though
Ôi không, anh lại đến rồi. Khiến em thành một kẻ nói dối. Dù em rất thích
Oh, no, there I go, startin’ up a fire, oh, no, no (ooh)
Ôi không, lại nữa rồi. Bắt đầu một lửa tình đắm say

  Lời dịch bài hát Downtown - Allie X

Oh, no, no, no
Here comes trouble, no, no

Rắc rối lại đến nữa rồi, ôi không
Startin’ up a fire
Bắt đầu lửa tình cuồng nhiệt

I don’t believe myself when I say that I don’t need you, oh
Em không tin chính bản thân mình khi em nói rằng em không cần canh
I don’t believe myself when I say it
Em còn không tin chính mình khi em nói điều đó
So, don’t believe me
Vậy nên đừng tin em

Oh, no, there you go, making me a liar
Ôi không, anh lại đến nữa rồi. Anh khiến em trở thành một kẻ dối trá
Got me begging you for more
Anh cầu xin xem ở lại với anh thêm chút nữa
Oh, no, there I go, startin’ up a fire, oh, no, no (oh, no)
Ôi không, lại nữa rồi. Bắt đầu một lửa tình đắm say
Oh, no, there you go, you’re making me a liar, I kinda like it though
Ôi không, anh lại đến rồi. Khiến em thành một kẻ nói dối. Dù em rất thích
Oh, no, there I go, startin’ up a fire, oh, no, no (ooh)
Ôi không, lại nữa rồi. Bắt đầu một lửa tình đắm say

Yeah
Uh, yeah, yeah
Nah, yeah
Oh, no, no, no
Oh, no, no, no
Oh, no, you’re making me a liar

Không, anh khiến em thành kẻ dối trá
‘Cause my clothes are on the floor
Vì áo quần anh vứt trên sàn nhà
Huh, huh, huh
Uh
Oh, no, no, no
Another fire

Một lửa tình đắm say khác