Love is a condition of the head
Tình yêu chỉ là trạng thái mụ mị của lý trí
Wanna push a button and reset
Muốn nhấn nút làm lại tất cả
But you’re still up in my skirt
Nhưng vẫn thoảng mùi hương của anh trên váy áo em
I thought if you had a piece of me
Em nghĩ nếu anh có một mảnh ghép của em
I could keep the other 2 or 3
Anh có thể giữ 2 đến 3 mảnh tùy ý
But now that’s not how it works
Nhưng nó không phải cách mà tình yêu hoạt động

I shouldn’t be here right now
Em nghĩ em nên biến khỏi đây
But you got me figured out
Nhưng anh khiến em nhận ra
Pushing my pieces round, I know this game
Rồi xoay em như chong chóng , em biết trò này rồi
And I need a miracle to break from this ritual
Em cần một phép màu để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này
Till then I’ll be saying the same thing
Nếu không em lại lặp lại những điều đó mất

Take me downtown
Dẫn em xuống phố đi
Use my body all night
Thoải mái sử dụng toàn bộ cơ thể của em
Make me feel like last time
Khiến em cảm nhận như đây là lần cuối cùng
Make it taste like love
Khiến nó có hương vị của tình yêu

Take me downtown
Dẫn em xuống phố đi nào
Yours until my heart dies
Vẫn là của anh đến khi tim ngừng đập
Give it up one last time
Từ bỏ việc đó một lần thôi
Give it up for love
Từ bỏ nó vì tình yêu của hai ta

Give it up, give it up
Từ bỏ nó đi
Give it up, give it up
Từ bỏ nó đi

Love is a condition of the head
Tình yêu chỉ là trạng thái mộng mị của lý trí
There is no prescription to forget
Chẳng có liều thuốc nào để quên lãng
So you’re all over my brain
Vậy nên anh luôn hiện hữu trong tâm trí em
You’re the blue fix that makes me run
Anh chính là giải pháp của những đau khổ đang dày vò em
I’ll do anything to get me some
Em vẫn sẽ làm mọi thứ để có thêm
Stop me before it’s too late
Dừng em lại trước khi mọi thứ quá trễ

I shouldn’t be here right now
Em nghĩ em nên biến khỏi đây
But you got me figured out
Nhưng anh khiến em nhận ra
Pushing my pieces round, I know this game
Rồi xoay em như chong chóng , em biết trò này rồi
And I need a miracle to break from this ritual
Em cần một phép màu để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này
Till then I’ll be saying the same thing
Nếu không em lại lặp lại những điều đó mất

Take me downtown
Dẫn em xuống phố đi
Use my body all night
Thoải mái sử dụng toàn bộ cơ thể của em
Make me feel like last time
Khiến em cảm nhận như đây là lần cuối cùng
Make it taste like love
Khiến nó có hương vị của tình yêu

Take me downtown
Dẫn em xuống phố đi nào
Yours until my heart dies
Vẫn là của anh đến khi tim ngừng đập
Give it up one last time
Từ bỏ việc đó một lần thôi
Give it up for love
Từ bỏ nó vì tình yêu của hai ta

Give it up, give it up
Từ bỏ nó đi
Give it up, give it up
Từ bỏ nó đi